Menu

Privacy Statement

Privacy statement

Versiedatum: 19-01-2022

Holding Samenwerkende Dealers B.V. (hierna: HSD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De HSD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Vanuit HSD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

HSD B.V.

Algolweg 15A
3821 BG Amersfoort
info@hsd-bv.nl
033-4508500

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door HSD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het voeren van de administratie voor onze franchiseorganisatie
- Het uitvoeren van onze franchiseformules voor de Opel dealers die bij onze franchise organisatie zijn aangesloten, waar mede onder wordt verstaan franchiseformules waarbij persoonsgegevens door derden (waaronder  mede te verstaan leasemaatschappijen, verzekeraars en dataleveranciers) aan ons worden verstrekt voor uitvoering van dienstverlening aan en/of opvolging van eigenaren en/of berijders van Opel voertuigen
- Het exploiteren van een commerciele website onder de naam Opel Dealers Nederland via de website opeldealers.nl en meer in het bijzonder banden.opeldealers.nl

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, Adres, Woonplaats
- Telefoon
- E-mail
- Kenteken
- Financiële gegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Beheer CRM systeem
- Boekhoudpakket 
- Online opslag van (foto-) bestanden
- Het verwerken van persoonsgegevens, die door derden (waaronder  mede te verstaan leasemaatschappijen, verzekeraars en dataleveranciers) zijn aangeleverd, door HSD ingeschakelde derden, waaronder mede te verstaan callcenters en IT leveranciers ten behoeve van dienstverlening richting de bij ons aangesloten franchisenemers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
HSD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- de beveiliging door een gebruikersnaam en een wachtwoord
- afgesloten (losstaand) WiFi netwerk 
- beveiliging mobiele telefoons
- afzonderlijke opslag van (foto-)bestanden

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of afbeeldingen die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Powered by our diversity, we lead the way the world moves.

Alle onze merken
Sluiten